Rozdział I

Postanowienia wstępne

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.soxnite.comSklep jest prowadzony przez Danuta Gromelska, Anna Gromelska prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej UNIPEX, Wrzosowa 8, 05-220 Zielonka adres e-mail hello@soxnite.com.zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 3. a) adres poczty elektronicznej: hello@soxnite.com
 4. b) pod numerem telefonu: +48 533 399 530
 5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
 7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

2.Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego;

Sprzedawca – właściciel Sklepu, opisany w § 1 ust.1 ;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.soxnite.com

Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Towary – produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto Klienta– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Rozdział II

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w  wersji 1.1. lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługi 

1.Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;

udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;

świadczenie usługi Newsletter;

2.Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
5.Umowa na świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie,  zawierana jest na czas nieoznaczony, i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta.
6.Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
7.Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
8.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

Rozdział III

Składanie i realizacja zamówienia

5. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1.Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku .

2.Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

 • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
 • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
 • złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

5.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

8.Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • opisu przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 • wybranej metody i terminu płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy,
 • danych kontaktowych Klienta,
 • danych do faktury

9.Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje treść Polityki Prywatności, oraz Regulamin sklepu wraz z pouczeniem dotyczącym Prawa odstąpienia od umowy.

10.W przypadku Towarów spersonalizowanych kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje treść Polityki Prywatności, oraz Regulamin sklepu oraz składa oświadczenie, iż został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep internetowy, utraci prawo odstąpienia od umowy, w związku z zamówieniem towaru wyprodukowanym według indywidualnej specyfikacji Klienta.

11.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia z tą chwilą zostaje zawarta umowa.

12.Klienci składający poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

 • podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
 • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
 • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

13.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje opisane w pkt. 8 lit a)-h), oraz dodatkowo informacje dotyczące:

 • regulaminu,
 • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

14.Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy (w przypadku Klienta będącego konsumentem).

15.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

16.Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

Zamówienia spersonalizowane

1.W przypadku zamówienia towarów spersonalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami)  Klient  ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.

2.Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać aktualnie obowiązujące polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

3.Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.

4.W przypadku zamówienia Towaru zawierającego wizerunek Klienta, składając zamówienie  Klient automatycznie wyraża zgodę na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku zamówienia Towaru zawierającego wizerunek osoby trzeciej, na Kliencie ciąży obowiązek pozyskania odpowiedniej zgody. Wszelkie negatywne konsekwencje, w tym roszczenia odszkodowawcze  związane z brakiem uzyskania zgody osoby trzeciej, będą obciążały Klienta.

6. Dostawa

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • za pośrednictwem poczty polskiej
 • za pośrednictwem paczkomaty InPost 24/7

3.Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

4.Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7. Ceny i oferty promocyjne

Sposób płatności i koszty dostawy

 

1.Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i wskazują stawkę i wysokość podatku VAT.

2.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia, W razie wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.)
 • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
 • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

4.Zamówienia nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

5.Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

6.Rabaty podane są na karcie produktu, którego dotyczą, lub w koszyku przy składaniu zamówienia.

7.Rabaty nie sumują się z ofertami specjalnymi, chyba że zasady danej promocji mówią inaczej.

8.Sprzedawca zastrzega, iż Towary umieszczone w kategorii „Promocja” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

 

8. Realizacja zamówienia

1.Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane niezwłocznie, licząc od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2.Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru dostawcy.

3.W przypadku przesyłki kurierskiej:

 • zamówienia złożone od pon. do pt. do godz. 12.00 dostarczane są w okresie 2-5 dni
 • zamówienia złożone po godz. 12.00 dostarczane są w 3-6
 • realizacja zamówień złożonych w sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.

4.W przypadku przesyłki Pocztą Polską zamówienia wysyłane są w ciągu 1-4 dni, a dostarczane w terminie od 5 do 14 dni roboczych.

5.Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni, z zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

6.W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

7.Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

 

Rozdział IV

Odpowiedzialność za towar i reklamacje

9. Odpowiedzialność za wady rzeczy

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru wynikające z normalnego zużycia Towaru.

4.W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.

5.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • żądać obniżenia ceny,
 • odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7.Klient zgłaszający wady towaru i odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, natomiast jeśli Klient jest konsumentem i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, wówczas reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyraził zgody na taki sposób porozumiewania się.

9.Uwzględniając żądanie Klienta w postaci naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na własny koszt w terminie 14 dni przesyła na podany w formularzu zwrotu adres naprawiony lub nowy Towar.

10.W przypadku uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następstwie stwierdzenia wad Towaru lub uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrot uiszczonej ceny lub jej części następuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.

 

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sklepu internetowego wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

2.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

11. Odstąpienie od umowy –uprawnienie Konsumenta

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683). Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3.Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.

4.Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

 • listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu;
 • w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5.Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6.Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8.Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru..

9.Odsyłany Towar winien być w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów używania. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

10.Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

11.Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

 

11a. Odstąpienie od umowy Towar spersonalizowany

1.Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3)  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683).  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Rozdział V

Postanowienia wspólne

12. Prawa autorskie i pokrewne

1.Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy,
jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2.Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie
wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3.Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

 

13. Dane osobowe

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarza dane osobowe przekazane w formularzu rejestracyjnym oraz dane zaktualizowane podczas korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie zawartej z Klientem umowy świadczenia usług opisanej w § 4 Rozdział I ( art. 6 ust. 1 litera b) RODO) przeznaczone będą w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Sklep internetowy.

2.Dane osobowe podane w celu wysyłki Newslettera przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, która może on w każdym czasie wycofać.

3.Sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności.

 

14. Postanowienia ogólne

1.Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

4.Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

5.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

6.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1  Formularz reklamacyjny

Załącznik nr 2  Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dla Konsumentów

Załącznik nr 3  Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy