Regulamin sprzeda偶y sklepu聽

Rozdzia艂 I

Postanowienia wst臋pne

搂 1

Postanowienia og贸lne

1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, spos贸b 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i sprzeda偶y prowadzonej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego聽www.soxnite.com Sklep jest prowadzony przez Danuta Gromelska, Anna Gromelska prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w formie sp贸艂ki cywilnej UNIPEX, Wrzosowa 8, 05-220 Zielonka adres e-mail聽hello@soxnite.com .zwana dalej 鈥濻przedawc膮鈥.聽

2. Kontakt ze Sprzedawc膮 odbywa si臋 poprzez:聽

聽 a) adres poczty elektronicznej:聽hello@soxnite.com

聽 b) pod numerem telefonu: +48聽533 399 530

3. Umowy w Sklepie internetowym s膮 zawierane w j臋zyku polskim.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie s膮 nowe.

5. Zamieszczone w Sklepie zdj臋cia towar贸w mog膮 odbiega膰 kolorystycznie od kolor贸w rzeczywistych towaru z uwagi na r贸偶n膮 konfiguracj臋 sprz臋tu komputerowego Klient贸w.

搂 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poni偶sze poj臋cia oznaczaj膮:

Regulamin 鈥 niniejszy regulamin dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego;

Sprzedawca 鈥 w艂a艣ciciel Sklepu, opisany w 搂 1 ust.1 ;

Sklep Internetowy 鈥 prowadzony przez Sprzedawc臋 serwis sprzeda偶y on-line, dost臋pny dla Klient贸w, w ramach kt贸rego Klient ma mo偶liwo艣膰 nabywania Towar贸w. Sklep internetowy dost臋pny jest na stronie: www.soxnite.com聽

Formularz zakupu 鈥 skrypt b臋d膮cy cz臋艣ci膮 sklepu s艂u偶膮cy do z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta,

Towary 鈥 produkty oferowane Klientowi przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Sklepu internetowego;

Klient 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Us艂ug dost臋pnych w Sklepie Internetowym;

Konsument 鈥 Klient w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego

Umowa sprzeda偶y 鈥 Umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem;聽

Us艂ugi 鈥 us艂ugi 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 na rzecz Klient贸w drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);聽

Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);聽

Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);聽

Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);聽

Konto Klienta鈥 przydzielona danemu Klientowi cz臋艣膰 Sklepu Internetowego, za pomoc膮 kt贸rego Klient mo偶e dokonywa膰 okre艣lonych dzia艂a艅 w ramach Sklepu Internetowego;聽

Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru;

Dni robocze 鈥 s膮 to dni od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;聽

RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).聽

Rozdzia艂 II

Warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

搂 3

Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:聽

 • komputer lub urz膮dzenie mobilne z dost臋pem do Internetu,聽
 • dost臋p do poczty elektronicznej,
 • przegl膮darka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w聽 wersji 1.1. lub nowszej,聽
 • w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.聽
 • Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody i krzywdy wynikaj膮ce z niew艂a艣ciwego dzia艂ania serwera, na kt贸rym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy si臋 to w szczeg贸lno艣ci skutk贸w b艂臋d贸w w dzia艂aniu stron internetowych, brak dost臋pu do nich oraz innych awarii, uszkodze艅 lub zak艂贸cenia w funkcjonowaniu us艂ug internetowych.

2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystaj膮cy ze strony sklepu internetowego zobowi膮zany jest do nieumieszczania na tej stronie tre艣ci o charakterze bezprawnym.

搂 4

Us艂ugi

1.Sprzedawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezp艂atnych Us艂ug polegaj膮cych na:

 • przegl膮daniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
 • prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;
 • udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie;
 • udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom kontakt ze Sprzedawc膮;
 • 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter;

2.Wskazane w pkt. 1 Us艂ugi 艣wiadczone s膮 przez Sprzedawc臋 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.
3.Warunkiem Rejestracji jest wyra偶enie zgody na tre艣膰 Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe.
4.Us艂uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dost臋pna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost臋pnianego na stronie Sklepu Internetowego.聽
5.Umowa na 艣wiadczenie us艂ugi prowadzenia konta w Sklepie,聽 zawierana jest na czas nieoznaczony, i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia konta.聽
6.Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi polegaj膮cej na udost臋pnianiu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego Klientom z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia,
7.Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania si臋 za pomoc膮 linku znajduj膮cego si臋 w tre艣ci wiadomo艣ci wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter.
8.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usuni臋cia narusze艅 z wyznaczeniem stosownego terminu mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Rozdzia艂 III

Sk艂adanie i realizacja zam贸wienia

搂 5

Sk艂adanie zam贸wie艅 i zawarcie umowy sprzeda偶y

1.Zam贸wienia w Sklepie mo偶na sk艂ada膰 przez ca艂膮 dob臋, we wszystkie dni roku .

2.Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).聽

3.Z艂o偶enie Zam贸wienia mo偶e nast膮pi膰 poprzez:

 • wype艂nienie elektronicznego formularza Zam贸wienia, obejmuj膮cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
 • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomoc膮 Konta Klienta),
 • z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez przes艂anie wiadomo艣ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawc臋 na stronie internetowej Sklepu, obejmuj膮cego dane Klienta potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazw臋 Towaru i jego ilo艣膰, form臋 dostawy i spos贸b p艂atno艣ci,

5.W celu zawarcia Umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego i udost臋pnionego w nim formularza Zam贸wienia nale偶y, dokona膰 wyboru towar贸w, podejmuj膮c kolejne czynno艣ci techniczne w oparciu o wy艣wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost臋pne na stronie.

6.Wyb贸r zamawianych Towar贸w przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7.Po podaniu przez Klienta korzystaj膮cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie w spos贸b jasny i widoczny podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia.

8.Podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce:

 • opisu przedmiotu Zam贸wienia,
 • jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych produkt贸w lub us艂ug wraz z podatkami, w tym koszt贸w dostawy oraz dodatkowych koszt贸w (je艣li wyst臋puj膮),
 • sposobu kontaktu ze Sprzedawc膮,
 • wybranej metody i terminu p艂atno艣ci,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy,
 • danych kontaktowych Klienta,
 • danych do faktury

9.Kontynuuj膮c zam贸wienie poprzez naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 Klient akceptuje tre艣膰 Polityki Prywatno艣ci, oraz Regulamin sklepu wraz z pouczeniem dotycz膮cym Prawa odst膮pienia od umowy.

10.W przypadku Towar贸w spersonizowanych kontynuuj膮c zam贸wienie poprzez naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 Klient akceptuje tre艣膰 Polityki Prywatno艣ci, oraz Regulamin sklepu oraz sk艂ada o艣wiadczenie, i偶 zosta艂 poinformowany, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sklep internetowy, utraci prawo odst膮pienia od umowy, w zwi膮zku z zam贸wieniem towaru wyprodukowanym wed艂ug indywidualnej specyfikacji Klienta.

11.Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 wp艂yni臋cia Zam贸wienia (wraz z indywidualnym nr Zam贸wienia), zawieraj膮c膮 ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia z t膮 chwil膮 zostaje zawarta umowa.

12.Klienci sk艂adaj膮cy poprzez przes艂anie wiadomo艣ci elektronicznej w celu z艂o偶enia Zam贸wienia powinni:

 • poda膰 telefonicznie lub w tre艣ci wiadomo艣ci elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazw臋 Towaru spo艣r贸d Towar贸w znajduj膮cych si臋 na stronie internetowej Sklepu i jego ilo艣膰,
 • wskaza膰 spos贸b dostawy i form臋 p艂atno艣ci spo艣r贸d sposob贸w dostawy i p艂atno艣ci podanych na stronie internetowej Sklepu,
 • poda膰 dane potrzebne do realizacji Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

13.Informacja na temat ca艂kowitej warto艣ci Zam贸wienia podawana jest ka偶dorazowo przez Sprzedawc臋 po skompletowaniu ca艂o艣ci Zam贸wienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz okre艣leniu formy p艂atno艣ci poprzez poinformowanie w drodze wiadomo艣ci elektronicznej. W przypadku Klient贸w b臋d膮cych konsumentami Sprzedawca ka偶dorazowo po z艂o偶eniu Zam贸wienia za po艣rednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesy艂a Klientowi potwierdzenie warunk贸w z艂o偶onego Zam贸wienia, kt贸re b臋dzie zawiera膰 informacje opisane w pkt. 8 lit a)-h), oraz dodatkowo informacje dotycz膮ce:

 • regulaminu,
 • pouczenie o prawie odst膮pienia od umowy wraz z jego wzorem.

14.Umowa zostaje zawarta z chwil膮 przes艂ania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunk贸w Zam贸wienia przes艂anych przez Sprzedawc臋) wiadomo艣ci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w kt贸rej Klient: akceptuje tre艣膰 przes艂anego Zam贸wienia i wyra偶a zgod臋 na jego realizacj臋 oraz akceptuje tre艣膰 Regulaminu i potwierdza zapoznanie si臋 z pouczeniem o odst膮pieniu od umowy (w przypadku Klienta b臋d膮cego konsumentem).

15.Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 Umowy sprzeda偶y Towar贸w, nast臋puje poprzez przes艂anie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do艂膮czenie do przesy艂ki zawieraj膮cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zam贸wienia oraz faktury VAT.

16.Je偶eli nie mo偶na spe艂ni膰 zam贸wienia z tego powodu, 偶e przedmiot 艣wiadczenia nie jest dost臋pny, Sprzedawca powinien niezw艂ocznie, najp贸藕niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi膰 o tym konsumenta i zwr贸ci膰 ca艂膮 otrzyman膮 od niego sum臋 pieni臋偶n膮.

Zam贸wienia spersonalizowane

1.W przypadku zam贸wienia towar贸w spersonalizowanych (tj. kt贸rych Klienci sklepu internetowego s膮 autorami)聽 Klient聽 ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za umieszczane/publikowane tre艣ci, zdj臋cia, projekt graficzny.

2.Sprzedawca nie zrealizuje zam贸wienia, kt贸rego tre艣膰 lub zdj臋cie mog艂yby narusza膰 aktualnie obowi膮zuj膮ce polskie lub mi臋dzynarodowe prawo, w tym tak偶e r贸wnie偶 nawo艂uj膮cych do nienawi艣ci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propaguj膮cych przemoc, tre艣ci pornograficzne, naruszaj膮cych godno艣膰 czy dobre imi臋 os贸b trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.

3.Klienci sklepu ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za tre艣ci, zdj臋cia, kt贸rych umieszczenie, na produkcie na 偶yczenie klienta, spowodowa艂oby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.

4.W przypadku zam贸wienia Towaru zawieraj膮cego wizerunek Klienta, sk艂adaj膮c zam贸wienie聽 Klient automatycznie wyra偶a zgod臋 na utrwalenie i聽 rozpowszechnienie wizerunku w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku zam贸wienia Towaru zawieraj膮cego wizerunek osoby trzeciej, na Kliencie ci膮偶y obowi膮zek pozyskania odpowiedniej zgody. Wszelkie negatywne konsekwencje, w tym roszczenia odszkodowawcze聽 zwi膮zane z brakiem uzyskania zgody osoby trzeciej, b臋d膮 obci膮偶a艂y Klienta.聽

搂 6

Dostawa

1.Dostawa Towar贸w jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa si臋 na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia i odbywa si臋 za po艣rednictwem firmy kurierskiej.

2.Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy dostawy zam贸wionych Towar贸w:聽

 • za po艣rednictwem firmy kurierskiej;
 • za po艣rednictwem poczty polskiej
 • za po艣rednictwem paczkomaty InPost 24/7聽

3.Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zam贸wienia i jego dostawy, a tak偶e o wysoko艣ci op艂at za dostaw臋 Towaru.聽

4.Dodatkowo koszty dostawy zostan膮 wskazane w czasie sk艂adania Zam贸wienia.

搂 7

Ceny i oferty promocyjne

Spos贸b p艂atno艣ci i koszty dostawy

1.Wszystkie ceny Towar贸w podane na stronie internetowej Sklepu podane s膮 w z艂otych polskich i wskazuj膮 stawk臋 i wysoko艣膰 podatku VAT.

2.Wi膮偶膮ca dla stron transakcji jest cena widniej膮ca przy Towarze w momencie z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.

3.Klient ma do wyboru nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, za艣 wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zam贸wienia, W razie wyboru p艂atno艣ci przelewem lub kart膮 p艂atnicz膮 Klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 za produkty i koszt dostawy w terminie 14 dni od dnia przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedawc臋.Za dat臋 zap艂aty uznaje si臋 dat臋 uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W razie braku zap艂aty pe艂nej ceny w terminie Sprzedawca mo偶e anulowa膰 zam贸wienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Je偶eli Klient zap艂aci艂 cz臋艣膰 ceny, Sprzedawca zwraca mu ca艂膮 wp艂acon膮 kwot臋.)
 • got贸wk膮 za pobraniem, p艂atno艣膰 dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia i jego wysy艂ka zostanie rozpocz臋ta po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia i skompletowaniu Zam贸wienia);
 • p艂atno艣膰 elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu p艂atno艣ci przez Klienta za艣 wysy艂ka dokonana zostanie niezw艂ocznie po skompletowaniu Zam贸wienia).

4.Zam贸wienia nieop艂acone (z wyj膮tkiem opcji 鈥 鈥瀦a pobraniem鈥) przez Klienta w ci膮gu 7 dni od chwili z艂o偶enia zam贸wienia b臋d膮 automatycznie anulowane. Warunek dokonania p艂atno艣ci nie obowi膮zuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje p艂atno艣ci za pobraniem.

5.Koszt dostawy ponosi Klient, chyba 偶e Sprzedawca okre艣li odmiennie w Sklepie.

6.Rabaty podane s膮 na karcie produktu, kt贸rego dotycz膮, lub w koszyku przy sk艂adaniu zam贸wienia.

7.Rabaty nie sumuj膮 si臋 z ofertami specjalnymi, chyba 偶e zasady danej promocji m贸wi膮 inaczej.

8.Sprzedawca zastrzega, i偶 Towary umieszczone w kategorii 鈥濸romocja鈥 w oferowanych tam cenach dost臋pne s膮 do wyczerpania zapas贸w.

搂 8

Realizacja zam贸wienia

1.Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zam贸wienie Klienta zosta艂o zrealizowane niezw艂ocznie, licz膮c od nast臋pnego dnia roboczego od dnia zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2.Okres oczekiwania na przesy艂k臋 uzale偶niony jest od wyboru dostawcy.

3.W przypadku przesy艂ki kurierskiej:

 • zam贸wienia z艂o偶one od pon. do pt. do godz. 12.00 dostarczane s膮 w okresie 2-5 dni
 • zam贸wienia z艂o偶one po godz. 12.00 dostarczane s膮 w 3-6
 • realizacja zam贸wie艅 z艂o偶onych w sobot臋 i w niedziel臋 rozpoczyna si臋 w poniedzia艂ek.

4.W przypadku przesy艂ki Poczt膮 Polsk膮 zam贸wienia wysy艂ane s膮 w ci膮gu 1-4 dni, a dostarczane w terminie od 5 do 14 dni roboczych.

5.Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 maksymalny termin realizacji zam贸wienia nie powinien przekroczy膰 30 dni, z zastrze偶eniem, i偶 w przypadku chwilowego braku zam贸wionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰, jednak nie d艂u偶ej ni偶 trzydzie艣ci dni od dnia zawarcia umowy.

6.W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizowa膰 ca艂ego zam贸wienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zam贸wienie tylko w cz臋艣ci, czy rezygnuje z zam贸wienia.

7.Na 偶yczenie Klienta b臋d膮cego konsumentem Sprzedawca wystawi faktur臋 VAT. Pro艣b臋 o wystawienie faktury VAT nale偶y zg艂osi膰 w polu: Uwagi.

Rozdzia艂 IV

Odpowiedzialno艣膰 za towar i reklamacje

搂 9

Odpowiedzialno艣膰 za wady rzeczy

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli sprzedany towar ma wad臋 fizyczn膮 (r臋kojmia).Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z umow膮. W szczeg贸lno艣ci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow膮, je偶eli:

 • nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub z przeznaczenia;
 • nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu sprzedawca zapewni艂 kupuj膮cego,
 • nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym kupuj膮cy poinformowa艂 sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
 • zosta艂a kupuj膮cemu wydana w stanie niezupe艂nym.

2.Sprzedawca odpowiada za niezgodno艣膰 towaru z umow膮 jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania tego Towaru Klientowi.聽

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wady fizyczne Towaru wynikaj膮ce z normalnego zu偶ycia Towaru.

4.W razie niezgodno艣ci towaru z umow膮 Klient najp贸藕niej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodno艣ci jest zobowi膮zany wys艂a膰 zawiadomienie (o艣wiadczenie) o stwierdzonej niezgodno艣ci na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 搂 1 Regulaminu. Klient zobowi膮zany jest sporz膮dzi膰 na pi艣mie opis stwierdzonej niezgodno艣ci Towaru z umow膮 oraz wskaza膰 zakres roszczenia.

5.Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, Klient mo偶e:

 • 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad,
 • 偶膮da膰 usuni臋cia wady,
 • 偶膮da膰 obni偶enia ceny,
 • odst膮pi膰 od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie.

7.Klient zg艂aszaj膮cy wady towaru i odsy艂aj膮cy reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowi膮zany do za艂膮czenia pisemnego o艣wiadczenia zawieraj膮cego nast臋puj膮ce dane: dane reklamuj膮cego 鈥 imi臋 i nazwisko, dok艂adny adres zamieszkania oraz adres e-mail, dat臋 nabycia Towaru, nazw臋 Towaru, cen臋 nabycia, dok艂adnie opisan膮 wad臋 oraz okoliczno艣ci jej powstania, 偶膮dania reklamuj膮cego. Sk艂adaj膮c reklamacj臋, Klient zobowi膮zany jest r贸wnie偶 do za艂膮czenia dowodu sprzeda偶y 鈥 orygina艂u lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudz膮cego w膮tpliwo艣ci dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji niezw艂ocznie, najp贸藕niej w terminie 30 dni od daty otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego, natomiast je艣li Klient jest konsumentem i za偶膮da艂 wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady albo z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, okre艣laj膮c kwot臋, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona, w贸wczas reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. O wyniku post臋powania reklamacyjnego Klient jest informowany za po艣rednictwem poczty elektronicznej, chyba 偶e nie wyrazi艂 zgody na taki spos贸b porozumiewania si臋.

9.Uwzgl臋dniaj膮c 偶膮danie Klienta w postaci naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na w艂asny koszt w terminie 14 dni przesy艂a na podany w formularzu zwrotu adres naprawiony lub nowy Towar.

10.W przypadku uznania za skuteczne o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy w nast臋pstwie stwierdzenia wad Towaru lub uwzgl臋dnienia 偶膮dania obni偶enia ceny zwrot uiszczonej ceny lub jej cz臋艣ci nast臋puje na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.

搂 10

Reklamacje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮

1.Klient mo偶e zg艂asza膰 Sprzedawcy reklamacje w zwi膮zku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Us艂ug. Reklamacje mo偶na zg艂asza膰 pisemnie na adres Sklepu internetowego wskazany w Rozdziale 1 搂 1 Regulaminu.

2.W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnia艂ego problemu.

3.Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by艂o mo偶liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku brak贸w w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupe艂nienia w niezb臋dnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

搂11

Odst膮pienie od umowy 鈥搖prawnienie Konsumenta

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683). Klient b臋d膮cy konsumentem, kt贸ry zakupi艂 towar na odleg艂o艣膰 鈥 za po艣rednictwem sklepu internetowego 鈥 ma prawo do odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem).

2.Zwracany Towar nie mo偶e nosi膰 艣lad贸w korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno艣ci Towaru.

3.Formularz o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, kt贸ry stanowi Za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.

4.O艣wiadczenie o odst膮pieniu nale偶y z艂o偶y膰:

 • listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 搂 1 Regulaminu;
 • w postaci elektronicznej i wys艂a膰 Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 搂 1 Regulaminu (Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyj臋cia o艣wiadczenia).

5.Odst臋puj膮c od umowy, Klient jest zobowi膮zany za艂膮czy膰 dow贸d sprzeda偶y - najlepiej orygina艂 lub kopi臋 paragonu lub faktury VAT lub inny niebudz膮cy w膮tpliwo艣ci dow贸d zakupu.

6.Koszt zwrotu towaru, za wyj膮tkiem sytuacji, o kt贸rej mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. 鈥 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupuj膮cy ma obowi膮zek nale偶ycie zabezpieczy膰 odsy艂any towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najta艅szy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8.Je偶eli Klient wraz z o艣wiadczeniem o odst膮pieniu nie odes艂a艂 Towaru, Sprzedawca wstrzymuje si臋 do zwrotu dokonanych przez Klienta p艂atno艣ci do dnia otrzymania Towaru..

9.Odsy艂any Towar winien by膰 w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, bez 艣lad贸w u偶ywania. Je偶eli dostarczony towar jest niekompletny, b膮d藕 nosi 艣lady u偶ytkowania, wykraczaj膮ce poza zwyk艂y zarz膮d rzecz膮, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyj臋cia przesy艂ki, lub do obni偶enia zwracanej kwoty o r贸wnowarto艣膰 towaru uszkodzonego.

10.Zwrot nale偶no艣ci nast膮pi w takiej formie, w jakiej dokonywany by艂 zakup: konto bankowe lub na kart臋, a w przypadku zakupu za pobraniem 鈥 na wskazane przez Klienta konto.

11.Przesy艂ki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie b臋d膮 przyjmowane.

搂11 a

Odst膮pienie od umowy Towar spersonalizowany

1.Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3)聽 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683).聽 Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rozdzia艂 V

Postanowienia wsp贸lne

搂 12

Prawa autorskie i pokrewne

1.Wszelkie tre艣ci zamieszczane w Sklepie, 艂膮cznie z tekstami, zdj臋ciami, grafik膮, plikami audio i wideo s膮 w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy, je艣li wyra藕nie nie stwierdzono inaczej.

2.Tre艣ci te s膮 chronione prawem autorskim i bez zgody w艂a艣ciciela mog膮 by膰 u偶ywane jedynie do osobistego u偶ytku, nie mog膮 by膰 publicznie wykorzystywane w jakikolwiek spos贸b bez pisemnej zgody w艂a艣ciciela, powielane, zmieniane itp.

3.Bezprawne u偶ycie zastrze偶onego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.Sprzedawca ostrzega, 偶e naruszenie praw autorskich i innych b臋dzie 艣cigane na drodze cywilnej lub karnej.

搂 13

Dane osobowe

1.Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) przetwarza dane osobowe przekazane w formularzu rejestracyjnym oraz dane zaktualizowane podczas korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie zawartej z Klientem umowy 艣wiadczenia us艂ug opisanej w 搂 4 Rozdzia艂 I ( art. 6 ust. 1 litera b) RODO) przeznaczone b臋d膮 w celu zrealizowania Us艂ugi 艣wiadczonej przez Sklep internetowy.聽

2.Dane osobowe podane w celu wysy艂ki Newslettera przetwarzane s膮 na podstawie zgody Klienta, kt贸ra mo偶e on w ka偶dym czasie wycofa膰.

3.Sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityk膮 prywatno艣ci.

搂 14

Postanowienia og贸lne

1.Regulamin jest cz臋艣ci膮 zawieranej przez Sprzedawc臋 oraz Klienta umowy sprzeda偶y.

2.Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.Sklep zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmian w Regulaminie, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie z艂o偶enia Zam贸wienia przez Klienta. Nowa tre艣膰 Regulaminu obowi膮zywa膰 b臋dzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o kt贸rych zosta艂 powiadomiony.

4.Prawem w艂a艣ciwym dla um贸w sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie jest prawo polskie.

5.Wszelkie spory wynik艂e w zwi膮zku z realizowaniem um贸w sprzeda偶y mi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu.

6.Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.

7.Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

Za艂膮czniki do Regulaminu

Za艂膮cznik nr 1聽 Formularz reklamacyjny

Za艂膮cznik nr 2聽 Formularz o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy 鈥 dla Konsument贸w

Za艂膮cznik nr 3聽 Wz贸r pouczenia o odst膮pieniu od umowy