POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

1.      ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem strony
UNIPEX s.c. Gromelska Danuta, Gromelska Anna, adres ul. Wrzosowa 8, 05-220 Zielonka, NIP 1250950105c)

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować  za pomocą poczty elektronicznej na adres email: hello@soxnite.com

 

2.      W JAKIM CELU  UNIPEX  PRZETWARZA  DANE? 

Umożliwienie dokonania zakupu w Sklepie internetowym.

 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży na odległość zawartej w sklepie internetowym na stronie https://soxnite.com rejestracja  do bazy subskrybentów w celu korzystania z naszego newslettera lub utworzenie profilu użytkownika https://soxnite.com (cele przetwarzania danych),

 

Umożliwienie zapisania się do newslettera  Soxnite

 

W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne.

 

3.      KOMU  UNIPEX UDOSTĘPNIA TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców: 
– podmioty świadczące usługi na rzecz UNIPEX s.c. Gromelska Danuta, Gromelska Anna, a w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, umożliwiające dokonywanie płatności elektronicznych  Przelewy24,  podmioty badające rynek, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze.

 


Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

 

Udostępniamy dane osobowe Użytkownika, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 


 

 1. JAK DŁUGO  UNIPEX PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE? 

   

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie internetowym. Po usunięciu Konta Użytkownika dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia rezerwacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji finansowej, np. fakturach będziemy przechowywać przez okres 5 lat (do końca roku rachunkowego) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. 


 

 1. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

  Zapewniamy realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres mailowy hello@soxnite.com  Dodatkowo Użytkownik może dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia po zalogowaniu do Sklepu internetowego. 

  Prawo do cofnięcia zgody 
  Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Sklepu internetowego , jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w do Sklepie  internetowym. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. wysyłania newslettera). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO 

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. 

  Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane. Podstawa prawna: art. 21 RODO 

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
  Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. 

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO 

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłosi on takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy mu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też  wysłać do Użytkownika żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 
  a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
  b) gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 
  c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania  danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika– ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając jego dane osobowe. 
  Podstawa prawna: art. 18 RODO 

  Prawo dostępu do danych 
  Użytkownik ma  prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo: 
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO 

  Prawo do sprostowania danych 
  Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO 

  Prawo do przenoszenia danych 
  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych Sklep internetowy. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO 

  W jakim czasie  Unipex spełnia żądanie Użytkownika? 
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Użytkownik  występuje do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. 

  Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował. 

  Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 
  Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 

  Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6.      W JAKI SPOSÓB  UNIPEX DBA O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH? 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Sklep internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

7.      POLITYKA COOKIES

 

1.      Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika (komputerach, telefonach i innych posiadających dostęp do sieci Internet), które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji Serwisu i Użytkownika).

 

2.      Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

3.      Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty.

 

4.      Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.